Om/ About

The ambitions in ” ”untitled” ”  is to make the viewer/ observer into an active role in the actual art work. The artist placed himself in an environment out of the comfortable zone (in different “city festivals”) to meet the viewer. The places I have chosen are a selection in order to create as many different meeting as possible, meeting where I get to talk to people that I wouldn’t meet in everyday life. Our meeting is more than just an image, our meeting in which we interact by talk and ask each other questions. In which preconceptions are mixed with curiosity, which in the longer end gets into a increased understanding of each other. A domino effect has been created where the meeting continues.

——————————————–SVENSKA——————————————————————————————————————–

Ett fotografi är ett möte med verkligheten, där betraktaren ser genom fotografens ”öga”.

Med ” ”untitled” ” projektet har mina ambitioner om ett ”aktivt” (läs relationell estetik*) deltagande från betraktarnas/ åskådarnas sida blivit verklighet. I mötet mellan konstnären och betraktaren/ åskådaren uppstår en tvåvägs kommunikation. Konstnären och betraktaren möts i en miljö där de båda oavsett bakgrund annars med stor sannolikhet inte skulle mötas.

Jag väljer ut plats och tid för att skapa så många olika möten som möjligt.

Bilderna blir till en dokumentation av mötet i sig, oavsett teknisk kvalité i bilden i sig associeras denna till mötet. Bilden blir alltså inte bara en dokumentation av en händelse, utan även en associations källa. Där betraktaren oavsett om den varit med vid fototillfället eller ej läser av och därmed ”fritt” tolkar de den ser. Nya minnen skapas av varje individuell betraktare, med frågor om vad som hände före och vad som händer efter bilden togs. I och med människans ”inbyggda” nyfikenhet har en ”nyfikenhets-kedja” har satt igång och mötet fortsätter.

” ”untitled” ” är möten, där kulturer av vitt skilda slag möts och tillsammans skapar mer än en bild. Det är mitt sätt att porträttera människan på plats, ett försök att visa på den släktskap vi människor har, trotts skillnader väldigt mycket gemensamt.

Detta projekt är ett fortlöpande projekt och jag söker ständigt nya platser för nya möten.

Karl Larsson

* Nicolas Bourriaud: ”försök att skapa relationer mellan människor utanför och bortom de institutionaliserade relationsformerna”. (http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=12491)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s